Jaarrekening

Stichting De Reikende Hand te Helmond

Balans per 31 december 2015

ACTIVA

Materiele vaste activa €   2.950
Vlottende activa           €    8.008

Totaal                             €  10.958

PASSIVA

Eigen vermogen           € 10.958

Totaal                             € 10.958

Exploitatierekening over 2015

Brutowinst                     €       741
Bedrijfslasten                €    1.915

Nettoresultaat               €   -1.174